Čo je register partnerov a akú má úlohu?

Každý, kto obchoduje so štátom alebo prijíma dotácie, musí byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na vás, pokiaľ ste partnerom verejného sektora. Do registra partnerov lglegal.sk vás môže zapísať len oprávnená osoba, ktorou je aj naša advokátska kancelária. Pokiaľ nebudete v registri zapísaní napriek tomu, že vám táto povinnosť vznikla, môžete dostať pokutu až do 1 000 000 € alebo prísť o štátne peniaze.
Obráťte sa na nás a zápis do registra partnerov verejného sektora vám zabezpečíme už za pár dní.

contract-1464917_960_720

Zákon pomerne široko definuje okruh právnych vzťahov, avšak pre vyriešenie či konkrétny subjekt má povinnosť zapísať sa do RPVS, je potrebné posúdiť, či sú splnené nasledovné podmienky:

  1. Subjekt spĺňa niektorú z definícií partnera verejného sektora podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona, teda je prijímateľom plnení z verejných zdrojov  – či už vo forme finančných prostriedkov, alebo majetku; uzatvára s verejným obstarávateľom zmluvu podľa zákona o verejnom obstarávaní; nadobúda pohľadávku od štátu a pod.
  2. Plnenia prijíma na základe zmluvy či iného právneho úkonu Plnenia prekračujú zákonom ustanovené limity.
  3. Nie je vylúčený z pôsobnosti zákona.
  4. Je dôležité uviesť, že za partnera verejného sektora sa považujú tiež držitelia tzv. verejných licencií. V súčasnosti ide o zdravotné poisťovne, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí majú uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou, držiteľov banského oprávnenia, zhotoviteľa geologických prác, osobu poverenú správcom výberu mýta, osobu poverenú správcom výberu úhrady diaľničnej známky. Tieto subjekty sa zapisujú do registra bez ohľadu na splnenie podmienok uvedených v bode 2-4, s výnimkou poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vzhľadom na § 2 ods. 2 zákona musia pre zápis spĺňať tiež podmienku naplnenia finančných limitov.

Elektronická komunikácia
Nie je potrebné, aby ste k nám osobne chodili. Zápis do registra partnerov verejného sektora vám vieme zabezpečiť aj na diaľku. Všetko potrebné vybavíme cez email alebo telefón.

V súčasnosti je vo všeobecnosti veľmi citlivou témou ochrana osobných údajov, čo sa taktiež premietlo aj do úpravy Zákona o RPVS, konkrétne do úpravy zverejňovania údajov trvalého bydliska konečného užívateľa výhod (ďalej ako „KUV“), pre prípad ak by mohlo zverejnenie trvalého bydliska KUV ohroziť jeho bezpečnosť alebo zasiahnuť do jeho práv na ochranu osobnosti. Pre tento účel zaviedla novela možnosť zapísania miesta podnikania alebo sídla partnera verejného sektora (ďalej ako „PVS“) namiesto trvalého bydliska KUV. Samozrejme zápis napr. sídla spoločnosti namiesto trvalého bydliska KUV bude možné iba v prípade okolností osobitného zreteľa, t. j. okolnosti, ktoré majú objektívne vytvárať ohrozenie bezpečia zapisovanej osoby alebo by mohli akýmsi spôsobom zasahovať do jej práv na ochranu osobnosti. Tieto okolnosti musia byť preukázané. Okolnosti pre ktoré oprávnená osoba neuviedla trvalé bydlisko osoby musí uviesť v čestnom vyhlásení, ktoré prikladá ako povinnú prílohu pri zápise PVS do RPVS.

Podľa starého znenia zákona o RPVS bolo možné vykonať overenie údajov zapísaných v RPVS iba:

  • v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod
  • pri svojom zápise ako oprávnenej osoby do registra
  • k 31. decembru kalendárneho roka
  • v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou, a to nie skôr ako päť dní pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
  • v súvislosti s plnením zo zmluvy, ktorého hodnota prevyšuje v úhrne 1 000 000 Eur za 30 dní, a to nie skôr ako päť dní pred plnením zo zmluvy.

V zákone o RPVS avšak absentovala možnosť vykonania overenia dobrovoľne mimo udalostí predpokladaných zákonom. Podľa nového znenia je možné vykonať overenie údajov konečného užívateľa výhod kedykoľvek. Toto overenie je čisto na dobrovoľnej báze. Vyššie uvedené povinnosti vykonania overenia zostali zachované.

práca s notebookmi

Žiadne mesačné poplatky
Po tom, ako vám zabezpečíme zápis v registri partnerov verejného sektora, budeme v registri vedení ako vaša oprávnená osoba, ktorá dohliada na správnosť údajov a zapisuje zmeny. Za to neplatíte žiadne mesačné poplatky. Jediné ďalšie náklady, ktoré vám v súvislosti s tým vzniknú, je administratívny poplatok 99 € ku koncu kalendárneho roka za overenie identifikácie konečných užívateľom výhod.
Na základe vstupných informácii vám vypracujeme fixnú cenovú ponuku. Už dopredu presne viete, koľko vás to bude stáť. Nemusíte sa báť žiadnych skrytých alebo neočakávaných poplatkov.